วีซ่าที่มีสิทธิ์ OVHC เราให้ความคุ้มครองการประกันสุขภาพ | Allianz Global Assistance

ค้นหาความคุ้มครองโดยดูจากประเภทของวีซ่า

อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสตัน ให้ OVHC สำหรับวีซ่าที่มีสิทธิ์ประเภทต่างๆ หลายประเภท     จากวีซ่ามาเยือนจนถึงวีซ่าทำงาน ท่านสามารถหาดูวีซ่าของท่านได้จากรายการข้างใต้นี้ ถ้าวีซ่าซับคลาสของท่านไม่อยู่ในรายการนี้ ก็หมายความว่าวีซ่าของท่านไม่มีสิทธิ์ตามจุดประสงค์ OVHC.

วีซ่าทำงาน

วีซ่าทำงานที่ออกในออสเตรเลียอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าชั่วคราวทำงานระยะสั้น ที่มีความเชี่ยวชาญสูง และมิใช่งานต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำลังแรงงานของออสเตรเลีย วีซ่าทำงานนี้ให้กับความเชี่ยวชาญทางธุรกิจหลากหลาย แก้ไขการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ และเพิ่มพูนความสามารถด้านการประกอบการในออสเตรเลีย ตัวอย่างรวมถึงวีซ่า 482 และ  485    

วีซ่าโฮลิเดย์ทำงาน

วีซ่าโฮลิเดย์ทำงานอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้ทำงานได้ระหว่างที่มาโฮลิเดย์ในออสเตรเลีย จุดประสงค์ของวีซาประเภทนี้คือเพื่อการแลกเปลี่ยนคุณค่าด้านวัฒนธรรม ความรู้ และทักษะ ในระหว่างที่ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้ได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ในออสเตรเลีย ผู้มาโฮลิเดย์และทำงานสามารถทำงานเต็มเวลาแต่ในระยะเวลาจำกัดกับแต่ละนายจ้าง ตัวอย่างรวมถึงวีซ่า 417 และ 462

 

วีซ่าผู้มาเยือน

วีซ่าผู้มาเยือนออกให้แก่ผู้ที่มาออสเตรเลียเพื่อโฮลิเดย์ เยี่ยมเพื่อนฝูงและครอบครัว เหตุผลด้านสังคมหรือเพื่อการพักผ่อน หรือการมาพักสั้นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำงาน มีวีซ่าหลายประเภทที่ออกให้เพื่อการมาเยือนออสเตรเลียโดยการคำนึงถึงระยะยาวนานของการมาพัก สัญชาติ ที่อยู่ปัจจุบัน และจุดประสงค์ของการมาเยือน ผู้ถือวีซ่าผู้มาเยือนมีสิทธิ์การทำงานจำกัดในออสเตรเลีย ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้สามารถเข้าประชุมเกี่ยวกับธุรกิจ และเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นๆ ได้แต่จะทำงานให้กับนายจ้างออสเตรเลียไม่ได้

บริดจิ้งวีซ่า

บริดจิงวีซ่าเป็นวีซ่าชั่วคราวซึ่งออกให้ในระหว่างที่การยื่นขอซับสแตนติฟวีซ่ากำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ขึ้นอยู่กับบริดจิงวีซ่า ท่านอาจสามารถกลับเข้ามาหรือไม่อาจกลับเข้ามาในออสเตรเลียถ้าท่านออกจากประเทศนี้ไประหว่างที่รอคอยการอนุมัติซับสแตนตีฟ วีซ่า  ส่วนบริดจิงวีซ่าแตกต่างกันไปในแง่ที่เกี่ยวกับสิทธิ์การทำงาน – บริดจิง วีซ่าบางตัวอนุญาตให้ท่านมีสิทธิ์ทำงานได้เต็มที่ ในขณะที่บริดจิ้ง วีซ่าบางตัวต้องการหลักฐานที่แสดงว่าท่านกำลังประสบความยากลำบากด้านการเงินก่อนที่จะอนุญาตให้ท่านมีสิทธิ์ทำงาน

นอกจากนี้ เรายังให้ความคุ้มครองแก่นักศึกษาต่างชาติอีกด้วย โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว กับ  Overseas Student Health Cover (OSHC)

  

เลือกดูราคาเพื่อเรียนรู้กรมธรรม์ของเราให้มากขึ้น