So sánh Bảo hiểm OVHC dành cho Khách Nước ngoài

Lựa chọn hoàn hảo dành cho các thị thực thăm viếng 600, 601, 651 và hơn nữa.

Đường dây Giúp đỡ Khẩn cấp 24/7 qua số

Giấy chứng nhận bảo hiểm (COI) qua email

Truy cập mạng lưới Các Chuyên viên Y tế

Bảo hiểm khắp nước Úc

Budget Visitors 
Cover~

Standard Visitors
Cover~

Từ

$78.00 | Tháng*

Từ

$141.00 | Tháng*

~$1,000,000 Mức hàng năm

~$1,000,000 Mức hàng năm

 • Bệnh viện Công^

 • Bệnh viện Tư^

 • Phục hồi chức năng^

 • Xe cứu thương^

 • Hồi hương^

 • Bác sĩ địa phương (GP)

 • Thuốc men có kê toa

 • Bệnh lý

 • Quang tuyến

 • Các chuyên gia khác

 • Bệnh viện Công^

 • Bệnh viện Tư^

 • Phục hồi chức năng^

 • Xe cứu thương^

 • Hồi hương^

 • Bác sĩ địa phương (GP)^

 • Thuốc men có kê toa^

 • Bệnh lý^

 • Quang tuyến^

 • Các chuyên gia khác^

Vui lòng lưu ý rằng ngày bắt đầu hợp đồng của quý vị phải tối thiểu là 2 ngày kể từ ngày mua bảo hiểm. Có thể áp dụng thời gian chờ đợi và khoản phí tự trả. Muốn biết chi tiết đầy đủ, đọc Policy Wording. Vui lòng lưu ý rằng ngày bắt đầu hợp đồng của quý vị phải tối thiểu là 2 ngày kể từ ngày mua bảo hiểm. Có thể áp dụng thời gian chờ đợi và khoản phí tự trả. Muốn biết chi tiết đầy đủ, đọc Policy Wording.
Tải xuống Tờ Dữ kiện > Tải xuống Tờ Dữ kiện >

^ Đây chỉ là tóm tắt các phúc lợi. Có áp dụng thời gian chờ đợi, các loại trừ, hạn chế, các điều khoản và điều kiện. Đọc Policy Wording để biết thêm chi tiết đầy đủ.

 *Từ $78.00 mỗi tháng giá cả được dựa trên mức bảo hiểm cá nhân đối với Budget Visitors Cover. Từ $141.00 mỗi tháng giá cả được dựa trên mức bảo hiểm cá nhân đối với Standard Visitors Cover.

  

Ai có thể được bảo hiểm?

Những người được bảo hiểm dưới hợp đồng OVHC sẽ tùy thuộc loại hợp đồng của quý vị.

Giấy Chứng nhận Bảo hiểm (COI) sẽ nêu rõ về hợp đồng nào mà quý vị đã mua

Hợp đồng cá nhân

Hợp đồng cá nhân (single policy) chỉ bảo hiểm cho người có thị thực chính mà thôi. Hợp đồng này sẽ không bảo hiểm cho người phụ thuộc, người phối ngẫu hoặc con cái. Nếu tình huống của quý vị thay đổi, quý vị sẽ cần phải cập nhật hợp đồng bảo hiểm của mình.

Hợp đồng gia đình kép

Hợp đồng gia đình kép (dual family policy) giúp bảo hiểm cho người có thị thực chính và một người phối ngẫu (hoặc người sống chung) tuổi trưởng thành hoặc một (hoặc nhiều) trẻ em dưới 18 tuổi.

Hợp đồng gia đình nhiều

Hợp đồng gia đình nhiều (multi-family policy) giúp bảo hiểm cho người có thị thực chính, một người phối ngẫu (hoặc sống chung) tuổi trưởng thành và một hoặc nhiều trẻ em phụ thuộc dưới 18 tuổi.

    

  

Nhận giá cả để biết thêm về các hợp đồng của chúng tôi.

Những điều quý vị nên biết

 • What are the Waiting Periods?
 • What We Don't Cover?
 • What Are Out-of Pocket Fees?
 • What is a Pre-Existing Condition?

Tài liệu hợp đồng (policy wording)

Muốn biết thêm về OVHC cho các thị thực lao động 482, 485, 417 và hơn nữa?

Allianz Global Assistance Overseas Health - ovhc_working_banner_desktop_nogradient