Compare OVHC Working Cover

Là lựa chọn hoàn hảo dành cho các thị thực lao động
482, 485, 417, 188, 403, 407 và hơn nữa.

Đường dây Giúp đỡ Khẩn cấp 24/7 qua số 

Giấy chứng nhận bảo hiểm (COI) qua email

Truy cập mạng lưới các Chuyên viên Y tế

Đáp ứng Điều kiện Thị thực 8501 của Chính phủ ÚcBudget Working 
Cover

Standard Working
Cover

Mid Working
Cover

Top Working
Cover

Từ

$75.00 | Tháng*

Từ

$110.00 | Tháng*

Từ

$158.00 | Tháng*

Từ

$298.00| Tháng*

 • Bệnh viện Công^

 • Bệnh viện Tư^

 • Mẫu nhi & Sinh nở^

 • Phục hồi chức năng^

 • Xe cứu thương^

 • Hồi hương^

 • Bác sĩ địa phương (GP)

 • Thuốc men có kê toa

 • Bệnh lý

 • Quang tuyến

 • Các chuyên gia khác

 • Nha khoa tổng quát

 • Nhãn khoa

 • Vật lý trị liệu

 • Nắn chỉnh cột sống (chiropractic)

 • Các trị liệu bổ sung

 • Quản lý sức khỏe

 • Túc khoa (bệnh về chân)

 • Tâm lý

 • Trị liệu về Nói

 • Trợ thính

 • Trợ cụ Y tế & Hỗ trợ An lành
 • Bệnh viện Công^

 • Bệnh viện Tư^

 • Mẫu nhi & Sinh nở^

 • Phục hồi chức năng^

 • Xe cứu thương^

 • Hồi hương^

 • Bác sĩ địa phương (GP)^

 • Thuốc men có kê toa^

 • Bệnh lý^

 • Quang tuyến^

 • Các chuyên gia khác^

 • Nha khoa tổng quát

 • Nhãn khoa

 • Vật lý trị liệu

 • Nắn chỉnh cột sống (chiropractic)

 • Các trị liệu bổ sung

 • Quản lý sức khỏe

 • Túc khoa (bệnh về chân)

 • Tâm lý

 • Trị liệu về Nói

 • Trợ thính

 • Trợ cụ Y tế & Hỗ trợ An lành
 • Bệnh viện Công^

 • Bệnh viện Tư^

 • Mẫu nhi & Sinh nở^

 • Phục hồi chức năng^

 • Xe cứu thương^

 • Hồi hương^

 • Bác sĩ địa phương (GP)^

 • Thuốc men có kê toa^

 • Bệnh lý^

 • Quang tuyến^

 • Các chuyên gia khác^

 • Nha khoa tổng quát^

 • Nhãn khoa^

 • Vật lý trị liệu^

 • Nắn chỉnh cột sống (chiropractic)^

 • Các trị liệu bổ sung^

 • Quản lý sức khỏe

 • Túc khoa (bệnh về chân)

 • Tâm lý

 • Trị liệu về Nói

 • Trợ thính

 • Trợ cụ Y tế & Hỗ trợ An lành

 • Bệnh viện Công^

 • Bệnh viện Tư^

 • Mẫu nhi & Sinh nở^

 • Phục hồi chức năng^

 • Xe cứu thương^

 • Hồi hương^

 • Bác sĩ địa phương (GP)^

 • Thuốc men có kê toa^

 • Bệnh lý^

 • Quang tuyến^

 • Các chuyên gia khác^

 • Nha khoa Tổng quát & Quan trọng^

 • Nhãn khoa^

 • Vật lý trị liệu^

 • Nắn chỉnh cột sống (chiropractic)^

 • Các trị liệu bổ sung^

 • Quản lý sức khỏe^

 • Túc khoa (bệnh về chân)^

 • Tâm lý^

 • Trị liệu về Nói^

 • Trợ thính^

 • Trợ cụ Y tế & Hỗ trợ An lành^
Có thể áp dụng thời gian chờ đợi và khoản phí tự trả. Muốn biết thêm chi tiết, xem Policy Wording
Có thể áp dụng thời gian chờ đợi và khoản phí tự trả. Muốn biết thêm chi tiết, xemPolicy Wording.

Có thể áp dụng thời gian chờ đợi và khoản phí tự trả. Muốn biết thêm chi tiết, xem Policy Wording.
Có thể áp dụng thời gian chờ đợi và khoản phí tự trả. Muốn biết thêm chi tiết, xemPolicy Wording.
Tải xuống Tờ Dữ kiện > Tải xuống Tờ Dữ kiện > Tải xuống Tờ Dữ kiện > Tải xuống Tờ Dữ kiện >

^Đây chỉ là tóm tắt các phúc lợi. Có áp dụng thời gian chờ đợi, các loại trừ, hạn chế và các điều khoản và điều kiện. Đọc Policy Wording (tài liệu hợp đồng) để biết chi tiết đầy đủ.

 *Từ $75.00 mỗi tháng giá cả được dựa trên bảo hiểm cá nhân đối với Budget Working Cover. Từ $110.00 mỗi tháng giá được dựa trên mức bảo hiểm cá nhân đối với Standard Working Cover. Từ $158.00 mỗi tháng giá cả được dựa trên bảo hiểm cá nhân đối với Mid Working Cover. Từ $298.00 mỗi tháng giá cả được dựa trên bảo hiểm cá nhân đối với Top Working Cover.

  

Ai có thể được bảo hiểm?

Những người được bảo hiểm dưới hợp đồng OVHC sẽ tùy thuộc loại hợp đồng của quý vị.

Giấy Chứng nhận Bảo hiểm (COI) sẽ nêu rõ về hợp đồng nào mà quý vị đã mua

Single Policy

Hợp đồng cá nhân (single policy) chỉ bảo hiểm cho người có thị thực chính mà thôi. Hợp đồng này sẽ không bảo hiểm cho người phụ thuộc, người phối ngẫu hoặc con cái. Nếu tình huống của quý vị thay đổi, quý vị sẽ cần phải cập nhật hợp đồng bảo hiểm của mình.

Hợp đồng gia đình kép

Hợp đồng gia đình kép (dual family policy) giúp bảo hiểm cho người có thị thực chính và một người phối ngẫu (hoặc người sống chung) tuổi trưởng thành hoặc một (hoặc nhiều) trẻ em dưới 18 tuổi.

Hợp đồng gia đình nhiều

Hợp đồng gia đình nhiều (multi-family policy) giúp bảo hiểm cho người có thị thực chính, một người phối ngẫu (hoặc sống chung) tuổi trưởng thành và một hoặc nhiều trẻ em phụ thuộc dưới 18 tuổi.

    

  

Nhận giá cả để biết thêm về các hợp đồng của chúng tôi.

Những điều quý vị nên biết

 • What are the Waiting Periods?
 • What We Don't Cover?
 • What Are Out-of Pocket Fees?
 • What is a Pre-Existing Condition?

Tài liệu hợp đồng (policy wording)

Muốn biết thêm về OVHC cho các thị thực thăm viếng 600, 601 hoặc 651?

Allianz Global Assistance Overseas Health - ovhc_visitor_banner_desktop1