Cách thức hoạt động của Bảo hiểm Y tế dành cho Khách Nước ngoài (OVHC) | Allianz Global Assistance

Bảo hiểm Y tế dành cho Khách Nước ngoài (OVHC) là gì?

Bảo hiểm Y tế dành cho Khách Nước ngoài (OVHC) là bảo hiểm y tế dành cho khách nước ngoài mà muốn thăm viếng hoặc làm việc tại Úc với thị thực (visa) tạm thời. OVHC dành cho những người đến Úc du lịch, thăm viếng thân nhân, hoặc những người đang làm việc tạm thời.

Nếu quý vị bị bệnh hoặc bị tai nạn trong lúc đang ở Úc, Allianz Global Assistance OVHC sẽ giúp quý vị trả các phí tổn y tế.

Khi nào tôi cần Bảo hiểm Y tế diện Khách Nước ngoài?

Trừ khi quý vị là công dân Úc hoặc Tân Tây Lan, cư dân thường trú của Úc, hoặc là công dân của một quốc gia có Thỏa ước Y tế Hỗ tương với Úc; quý vị sẽ không hợp lệ để nhận được Medicare - hệ thống bảo hiểm y tế công cộng. Không tiếp cận được Medicare, thì việc trả chi phí điều trị y tế có thể rất tốn kém.

Nếu thị thực của quý vị có điều kiện 8501, quý vị cần phải duy trì bảo hiểm y tế thích đáng cho chính mình và bất cứ người thân nào của mình. Điều này có nghĩa là việc duy trì bảo hiểm y tế thích đáng là một yêu cầu bắt buộc trong lúc người có thị thực đang ở tại Úc.

Có thể có những lúc quý vị bị bệnh hoặc thương tích và cần sự trợ giúp. Bảo hiểm OVHC giúp bao trả các phí tổn y tế mà thông thường được hệ thống Medicare của Úc bao trả nếu quý vị là cư dân của Úc.

Dù là quý vị đến Úc để nghỉ mát/du lịch, thăm viếng gia đình hoặc bạn bè, hoặc thăm viếng cho công việc, chúng tôi cung ứng bảo hiểm OVHC đáp ứng điều kiện thị thực 8501 mà áp dụng cho các thị thực 482 Temporary Skill Shortage (thị thực tạm thời nhằm đáp ứng việc Thiếu hụt Kỹ năng) và 485 Temporary Graduate (thị thực tạm thời sau khi Tốt nghiệp).

Tìm Bảo hiểm Y tế theo Loại Thị thực

Chúng tôi cung ứng bảo hiểm OVHC cho đủ loại eligible visas. Chọn loại thị thực (visa) của quý vị dưới đây.

OVHC for Working Visas

Thị thực 482, 485, 417, 188, 403, 407 và hơn nữa.

Là để khi quý vị đang làm việc tạm thời tại Úc hoặc đang thăm viếng với mục đích du lịch kết hợp với làm việc.

Chúng tôi cung ứng nhiều chọn lựa bảo hiểm để phù hợp ngân sách và nhu cầu y tế của quý vị.

OVHC for Visiting Visas

Thị thực 600, 601, 651 và hơn nữa.

Là để khi quý vị đến Úc để du lịch, hoặc dành cho gia đình quý vị nếu họ đến thăm từ nước ngoài.

Chúng tôi cung ứng nhiều chọn lựa bảo hiểm để phù hợp ngân sách và nhu cầu y tế của quý vị. 

Ai được bảo hiểm dưới hợp đồng OVHC?

 

Những người được bảo hiểm dưới hợp đồng OVHC của quý vị sẽ tùy thuộc loại hợp đồng của quý vị. Giấy Chứng nhận Bảo hiểm (COI) sẽ nêu rõ hợp đồng (policy) nào mà quý vị đã mua. Chúng tôi cung ứng việc bảo hiểm cho những người sau đây:

Hợp đồng cá nhân

Hợp đồng cá nhân chỉ bảo hiểm cho người có thị thực chính mà thôi. Hợp đồng này sẽ không bảo hiểm cho người phụ thuộc, người phối ngẫu hoặc con cái. Nếu tình huống của quý vị thay đổi, quý vị sẽ cần phải cập nhật hợp đồng bảo hiểm của mình.

 

Hợp đồng gia đình kép

Hợp đồng gia đình kép (dual family policy) giúp bảo hiểm cho người có thị thực chính hoặc một người phối ngẫu (hoặc người sống chung (de factor)) tuổi trưởng thành; hoặc một (hoặc nhiều) trẻ em dưới 18 tuổi.

Hợp đồng gia đình nhiều

Hợp đồng gia đình nhiều (multi-family policy) giúp bảo hiểm cho người có thị thực chính và một người phối ngẫu (hoặc người sống chung) tuổi trưởng thành và một hoặc nhiều trẻ em phụ thuộc dưới 18 tuổi.

Những điều khác mà quý vị nên biết

  • OVHC là bảo hiểm y tế tư?
  • Thỏa ước Chăm sóc Y tế Hỗ tương với Úc